Miljöpolicy

Det är arbetsgivarens övergripande ansvar att förhindra olycksfall och att främja de anställdas hälsa på arbetsplatsen. I arbetet fokuserar vi bl.a. på personalens psykiska och fysiska hälsa samt trivsel med kollegorna på arbetsplatsen. Den enskilda arbetstagaren har också ett eget ansvar att främja hälsa och god arbetsmiljö.

Miljöarbetet ska planeras, ledas och följas upp på ett kontinuerligt sätt. Miljöfrågorna ska involveras som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det innebär att vi inte bara följer rutiner och instruktioner, utan att även eventuella störningar ska uppmärksammas, rapporteras och åtgärdas snabbt.

Ett kontinuerligt arbete med miljöfrågor sker efter Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar och miljöbalken.

Mählers Smide konstruktion svetsning montering